Informații publice

Potrivit Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informației.

Conform aceluiași act normativ, orice persoană are dreptul de a solicita și de a obține de la autoritățile și instituțiile publice, informații de interes public.

Sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor următoarele informații:

 • informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;
 • informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;
 • informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale potrivit legii;
 • informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
 • informațiile privind procedurile juridice, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;
 • informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

Solicitarea în scris a informației de interes public se face folosind modelul de formular tip care se poate descărca de aici:

 MODEL DE CERERE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC (download)

Răspunsul la solicitarea de informații de interes public se transmite în termen de:

 1. 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
 2. 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial de la punctul 1. nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
 3. 30 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public indentificate peste termenul de la punctul 1.
 4. 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public: Florin Gogu, Responsabil Birou Unic (tel. 0238.938).

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Legea 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

Art. 21

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contecios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7

(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului

(4) Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă

(5) Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedura de urgență și sunt scutite de taxa de timbru.